Bovenlopen Beerze

De grens van het gebied van de gebiedsgerichte aanpak Bovenlopen Beerze wordt gevormd door het stroomgebied van de Goorloop en het Dalems stroompje. De Goorloop ontspringt net over de grens in België, het Dalems stroompje ten zuiden van het buurtschap ‘De Witrijt’. Het gebied vormt daarmee het brongebied voor het bekensysteem van ‘De Beerze’ en vervolgens ‘De Dommel’. Uiteindelijk maakt dit geheel deel uit van het stroomgebied van de Maas.

 

 Het stroomgebied van de bovenloop van de Beerze ligt op de overgang tussen het westelijker gelegen Brabants Massief en de noordoostelijker gelegen Centrale Slenk, ook wel het Kempisch Plateau genoemd. Dit plateau loopt af naar het noordwesten. Dit is de reden dat waterlopen in de Nederlandse Kempen noordelijke afstromen. Ook is dit hoogteverschil in het plangebied zelf waarneembaar in het huidige maaiveldverloop (±20m tussen De Pielis en Hapert).

Het noordelijk deel van dit gebied ligt in de gemeente Bladel, met een klein stukje gemeente Eersel. Het zuidelijk deel is onderdeel van de gemeente Bergeijk. Grote delen van het gebied worden beheerd als natuurgebied. Er zijn (naald)bossen, heidegebieden van verschillend formaat, met natte en droge heide, en open weidegebieden. Er zijn beschermde habitattypen aanwezig (vegetatie), er is een belangrijke populatie van de gladde slang en het gentiaanblauwtje (vlinder) komt er voor.

Aan de Aa of Goorloop en het Dalemstroompje is de functie Waternatuur toegekend. Dit betekent dat deze wateren belangrijke (potentiële) natuurwaarden hebben.

Kaart van het werkgebied Bovenlopen Beerze
Kaart van werkgebied Bovenlopen Beerze.
Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.
 

Daarnaast liggen aan de Aa of Goorloop en het Dalemstroompje drie ‘Natte Natuurparels’: NNP de Kempen, NNP Cartierheide en NNP Goorland Hapert. Dit zijn gebieden met bijzondere natuurwaarden of potenties door de aanwezigheid van specifieke hydrologische omstandigheden. Echter, deze Natte Natuurparels zijn sterk verdroogd als gevolg van de ingrepen in de waterhuishouding (versnelde waterafvoer). Tot slot ligt er een Ecologisch Verbindingszone (EVZ) langs de Goorloop, die is ingericht door de Pielisboeren in samenwerking met Brabants Landschap. Een collectief van agrarisch ondernemers beheren deze Ecologisch Verbindingszone.

 

Een gedragen gebiedsvisie in 2024

We werken toe naar een integrale gedragen gebiedsvisie met een doorkijk naar 2050 met daarin de ambities, kansen en beperkingen voor de volgende thema’s:

 • landbouw;
 • natuur en biodiversiteit;
 • recreatie;
 • verstedelijking;
 • leefbaarheid;
 • landschap en cultuurhistorie;
 • energiewinning.

De gebiedsvisie bestaat uit één of meerdere kaarten met een toelichting.

 

Samenwerking

In gebiedsgerichte aanpak Bovenlopen Beerze werken de volgende partijen samen aan de gebiedsvisie:

Agrarische natuurvereniging (ANV), Bosgroepen, Gemeente Bergeijk, gemeente Bladel, gemeente Eersel, Maatschappij van Welstand, Natuurmonumenten, Pielisboeren in Balans (PIB), Provincie Brabant, Staatsbosbeheer, Waterschap de Dommel, Zuidelijke Land- en tuinbouworganisatie (ZLTO). Deze partijen zijn verenigd in de werkgroep gebiedsgerichte aanpak Bovenlopen Beerze.

De werkgroep levert informatie, werkt en denkt mee aan het samenbrengen en inpassen van de verschillende opgaven in het gebied. Als trekker van gebiedsgerichte aanpak Bovenlopen Beerze, is het Waterschap de Dommel voorzitter van deze werkgroep.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase

Globale fasering van het gebiedsproces: voorbereiding, verkenning, visievorming, planuitwerking, realisering. Gebiedsgerichte aanpak Bovenlopen Beerze zit momenteel in de visievormingsfase.
Globale fasering van het gebiedsproces: gebiedsgerichte aanpak Bovenlopen Beerze zit momenteel in de visievormingsfase. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.
 
 
Een momentje...

   

  Contact

  Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

  Contact opnemen ›

   

   
  Cookie-instellingen