Regte Heide & Riels Laag

Het Natura 2000-gebied Regte Heide & Riels Laag ligt ten zuiden van Goirle, tussen de beken Leij en Poppelsche Leij. Het gebied staat bekend om de beekdalen en bijzondere stuifduinen, vochtige en droge heide, moerassige laagten en diverse vennen.

Regte Heide & Riels Laag is een belangrijk gebied. Zijn natuur is waardevol en daarom Europees beschermd met de Natura 2000-status. Daarnaast zijn er vele sporen van de geschiedenis te ervaren zoals grafheuvels, loopgraven en leemputten. Rondom het Natura 2000-gebied zitten vooral melkveehouderijen, akkerbouwbedrijven en intensieve veehouderijen, afgewisseld met dorpen als Goirle, Riel, Ravels, Alphen-Chaam en de stad Tilburg.   

Het gebied is echter ook kwetsbaar. Het gebied verdroogt, we zien minder dier- en plantensoorten en de bodem verarmt. Uiteindelijk wordt zo de beschikbaarheid van schoon water, schone lucht en voedsel onzeker en zijn we kwetsbaarder voor droogte, extreme piekbuien en komt de leefbaarheid onder druk te staan.

Daarom moeten we iets doen. We moeten maatregelen nemen die zorgen dat de bodem, water en lucht in en rondom Regte Heide & Riels Laag in balans zijn. Daarvoor zoeken we in en rondom het Natura 2000-gebied naar slimme combinaties van oplossingen voor sterkere natuur, voldoende en schoon water, een goede bodem en de toekomst voor de landbouw. 

Dit is niet gemakkelijk. Er moeten moeilijke keuzes gemaakt worden. Het vraagt om een samenhangende, gebiedsgerichte aanpak, waarin ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners samen het gebied vormgeven. 

De opgaven in en om de Regte Heide & Riels Laag

 • Versnellen en intensiveren van het natuurherstel Natura2000-gebied
 • Afronden Natuurnetwerk Brabant (NNB)
 • Optimaliseren van de waterhuishouding en het herstel van natuurlijke kwelstromen
 • Verbeteren van de waterkwaliteit en behalen van de Kaderrichtlijn Water-doelen (KRW)
 • Perspectief voor blijvende agrariërs in de overgangszones om hun bedrijfsvoering voort te blijven zetten in evenwicht met de omgeving
 • Het creëren van een aantrekkelijk landschap van verbonden landschapselementen 
 • Bosuitbreiding
 • De leefbaarheid van het platteland in brede zin (inclusief recreatie en toerisme)  
 • Afstemming met partners in Vlaanderen 

Partners in en om de Regte Heide & Riels Laag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase

Op 15 februari 2023 stemde de bestuurlijke stuurgroep van de gebiedsgerichte aanpak Regte Heide & Riels Laag in met het verkenningsdocument en daarbij behorende intentieverklaring. Hiermee is er ook groen licht voor de volgende fase: de visievorming. Deze fase is in maart 2023 gestart. We werken met alle samenwerkende partners in het gebied aan deze visie. Het uiteindelijk doel is een gedragen integrale visie met concrete afspraken voor het gebied.  

Globale fasering van het gebiedsproces: voorbereiding, verkenning, visievorming, planuitwerking, realisering. Gebiedsgerichte aanpak Regte Heide & Riels Laag zit momenteel in de verkenningsfase.
Globale fasering van het gebiedsproces: gebiedsgerichte aanpak Regte Heide & Riels Laag zit momenteel in de visievormingsfase. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.
Een momentje...

   

  Contact

  Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

  Contact opnemen ›

   

   
  Cookie-instellingen