Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek

Het Vlijmens Ven, de Moerputten en het Bossche Broek vormen samen één gebied ten zuidwesten van 's-Hertogenbosch. Hier gaat het beekdal van de Dommel over in het laagveengebied van de "Naad van Brabant". Door de ligging in deze overgangszone zijn in het gebied basenminnende water-, moeras- en graslandvegetaties aanwezig. Het Vlijmens Ven is een kwelgebied waar kranswiervegetaties wordt aangetroffen in sloten. De Moerputten is een natuurreservaat met een groot areaal aan blauwgrasland en elzenbroekbos. Het Bossche Broek is een moerassig gebied in de benedenloop van de Dommel, waar blauwgraslanden aanwezig zijn.

 

De belangrijkste opgaven in en om Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek:

 • ​Herstel van het Natura 2000 gebied (waaronder herstel van de kwelstroom (verhoging waterstanden in de zone er omheen)); ​​

 • Versterking van de landbouw zodat boeren ook in de toekomst een boterham kunnen verdienen. We gaan op langere termijn  voor duurzame landbouw (kringloop, grondgebonden, extensief etc.); ​​

 • Het verbeteren van waterkwaliteit (vanuit Kader Richtlijn Water); ​​

 • Overgaan naar duurzame energie, kijken naar kansen en bedreigingen van recreatie, natuurontwikkeling buiten N2000, herstel van de waarde weidevogelgebied en herstel van het karakteristieke open landschap met cultuurhistorische landschapselementen. ​​

 • Verstedelingsopgaven zoals bv woningbouw, (duurzame) mobiliteit, klimaatadaptatie, gezondheid en (nieuwe) economie. 

 • Vanuit Aanpak Hoogwater ’s-Hertogenbosch e.o ligt er een grote waterbergingsopgave.

Partners in en om Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase

Globale fasering van het gebiedsproces: voorbereiding, verkenning, visievorming, planuitwerking, realisering. Gebiedsgerichte aanpak Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek zit momenteel in de visievormingsfase.
Globale fasering van het gebiedsproces: gebiedsgerichte aanpak Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek zit momenteel in de visievormingsfase. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.
Een momentje...

   

  Contact

  Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

  Contact opnemen ›

   

   
  Cookie-instellingen