Westelijke Langstraat

De Westelijke Langstraat bestaat uit een aantal natuurterreinen (het Labbegat, de Dullaert, de Dulver en de Hoven) op de grens van de zandgronden, het rivierengebied en zeekleigronden. Het gebied is een ontgonnen laagveenvlakte en een restant van een oud slagen landschap met zeer lange en smalle graslanden begrensd door elzenhagen.

Het gebied bestaat uit sloten, trilvenen, schrale, soortenrijke graslanden, zeggenmoerassen en plaatselijk vochtige heide. In petgaten komen uiteenlopende verlandingsstadia voor. Daarnaast werden in het verleden gebieden onder water gezet, waardoor nu nog wielen aanwezig zijn in het gebied. In Dulver ligt een eendenkooi.

De opgaven in en om de Westelijke Langstraat

 • Natuurherstel van het Natura 2000-gebied;
 • Afronden NatuurNetwerk Brabant;
 • Optimaliseren van de waterhuishouding en het herstel van natuurlijke kwelstromen;
 • Verbeteren van de waterkwaliteit en behalen van de KaderRichtlijnWater-doelen;
 • Cultuurhistorisch waardevol landschap behouden (slagenlandschap);
 • Perspectief voor de blijvende boeren in de overgangszones om te kunnen blijven boeren, in evenwicht met de omgeving.

 

Partners in en om de Westelijke Langstraat

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Fase

Globale fasering van het gebiedsproces: voorbereiding, verkenning, visievorming, planuitwerking, realisering. Gebiedsgerichte aanpak Westelijke Langstraat zit momenteel in de verkenningsfase.
Globale fasering van het gebiedsproces: gebiedsgerichte aanpak Westelijke Langstraat zit momenteel in de verkenningsfase. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.
Een momentje...

   

  Contact

  Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

  Contact opnemen ›

   

   
  Cookie-instellingen